درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >
.: ساختار سازمانی همایش

رئیس کنگره: پروفسور محمدحسن کریمی نژاد
دبیر علمی کنگره: دکتر مرتضی سعیدی
دبیر اجرایی کنگره: دکتر آریانه صدرنبوی