اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


عناوین کارگاه‌های آموزشی
1- NGS (Next-Generation Sequencing)
در بیماری‌های نوروژنتیک (3 روزه)- دبیر علمی: دکتر معین فرشچیان (استادیار جهاد دانشگاهی خراسان رضوی)
ظرفیت: ثبت نام پایان یافت - قیمت 600 هزار تومان (دانشجویان 20% تخفیف)
زمان: 28 تا 30 بهمن
مکان: پردیس دانشگاه فردوسی مشهد-  سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی


2- بررسی microRNA در بیماریهای نوروژنتیک (یک روزه) - دبیر علمی: دکتر سید حمید آقایی بختیاری (استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد)
ظرفیت 30 نفر - قیمت 150 هزار تومان (دانشجویان 20% تخفیف: 120 هزار تومان)
زمان: 5 اسفند 1396
مکان: پردیس دانشگاه- دانشکده پزشکی- سالن شورای 3
به همراه آوردن رایانه شخصی قابل اتصال به اینترنت الزامی است.

3- CRISPR genome editing in neurodegenerative diseases
(دو روزه) - دبیر علمی: دکتر مجید مجرد (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد)
ظرفیت 20 نفر - قیمت 250 هزار تومان (دانشجویان 20% تخفیف: 200 هزار تومان)
زمان: 6 و 7 اسفند 1396
مکان: پردیس دانشگاه- دانشکده پزشکی- سالن شورای 3
به همراه آوردن رایانه شخصی قابل اتصال به اینترنت الزامی است.

روش ثبت نام: لطفا پس از انتخاب کارگاه مورد نظر از بخش خدمات در حساب کاربری شخصی، هزینه ثبت نام در آن را به حساب شماره 208103818 بانک رفاه کارگران شعبه بیمارستان قائم (عج) به نام انجمن نوروژنتیک خراسان رضوی (شماره کارت 0709-4332-6315-5894) واریز و تصویر آن را پس از ورود به حساب کاربری خود، از قسمت ارسال فیش بانکی به دبیرخانه ارسال فرمایید.


بازگشت1396/11/24