اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برنامه ارائه پوسترها

برنامه کلی ارائه پوسترها

به اطلاع شرکت‌کنندگان محترم در دومین کنگره بین‌المللی نوروژنتیک ایران می‌رسانیم زمانبندی ارائه پوسترها بر مبنای موضوع آن‌ها به شرح زیر است. بدیهی است لیست عنوان پوسترها و محل نصب آن‌ها تا پایان صفحه (پس ازحذف پوسترهایی که هزینه ثبت‌نام آن‌ها پرداخت نشده‌اند) اعلام خواهد شد.

Feb 21,,2018     Morning       صبح    چهارشنبه 2 اسفند

 

 

Neurogenomics and neuroepigenetics

 New genes and mechanisms in intellectual disabilities

 

  

Feb 21,,2018     Afternoon        عصر          چهارشنبه 2 اسفند

 
Complex neurogenetic diseases

 

 

Feb 22,,2018         Morning           صبح    پنجشنبه 3 اسفند

 

Genetic basis of neuromuscular disorders

 New genetic approaches for treatment of neurological disorders

 

Feb 22,,2018          Afternoon          عصر    پنجشنبه 3 اسفند

 

New genetic approaches for treatment of neurological disorders

Pediatric neurogenetics & neurometabolics

 

Feb 23,,2018       Morning       صبح          جمعه 4 اسفند

 

Genetic basis of epilepsy

Clinical genetics of rare neurological syndromes

Personalized medicine in neurogenetics

دبیرخانه کنگرهبازگشت1396/11/16