اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

حذف خلاصه مقالات در صورت عدم پرداخت هزینه کنگره

آخرین مهلت پرداخت هزینه پایان روز جمعه 13 بهمن

با توجه به اعلام برنامه زمانبندی ارائه پوسترها در روز شنبه 14 بهمن 1396، لطفا هزینه ثبت نام را تا پایان روز جمعه 13 بهمن به صورت آنلاین واریز نمایید. در غیر اینصورت، چکیده از کتابچه کنگره حذف خواهد شد.

دبیرخانه کنگرهبازگشت1396/11/11