اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

راهنمای طراحی پوستر

پوستر باید در ابعاد 100 (عمودی) × 90 (افقی) به صورت یک تکه چاپ شود
لطفا فایل راهنما را دانلود کنید

پوستر باید در ابعاد 100 (عمودی) × 90 (افقی) به صورت یک تکه چاپ شود. فایلی به عنوان الگو برای راحتی شرکت کنندگان عزیز در سایت کنگره قرار گرفته است:

بازگشت1396/11/12