اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

سخنرانان بین‌المللی کنگره نوروژنتیک ایران

8 سخنران بین‌المللی در این کنگره سخنرانی خواهند نمود

(Prof. Andrew Read (University of Manchester,-UK


(Prof. Giovanni Romeo (University of Bertinoro,-Italy (Prof. Ali Gorji (Westfalische Wilhelm University,-Germany
(Prof. Peter Bauer (Centogene Company,-Germany

 (Dr. Christoph Kellinghause (University of Munster,-Germany


(Dr. Andoni Urtizberea (Hendaye Hospital,-France (Dr. Gabriel Moddel (Munster University Clinic,-Germany

 (Dr. Yasmin Mehraein (Ludwig-Maximilians University,-Germany

 


بازگشت1396/09/26