اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

راهنمای نگارش مقاله (عادی و مروری)

لطفا فایل راهنما را دانلود نمایید

1-راهنمای نگارش مقالات عادی:

http://cong-neurogen2018.mums.ac.ir/fa/files.php?rid=4


2-راهنمای نگارش مقالات مروری:

http://cong-neurogen2018.mums.ac.ir/fa/files.php?rid=5

بازگشت1396/06/09